ทัวร์อินเดีย - เนปาล - ภูฎาน

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี

รหัสทัวร์ BBEBT-GAY01_FD

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง    ต.ค. 62 - ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 18,900 บาท

***Hilight***

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน
ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา
ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้
พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา

รหัสทัวร์ BBEBT-JAI01_FD

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

เดินทาง    ส.ค. 62 -ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น 16,900 บาท

***Hilight***

พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ
นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
CITY PALACE อัคราฟอร์ท
Step Well วัดพระพิฆเนศ
แถมฟรี!! ถุงผ้า+ร่ม+พัด+ผ้าคลุมไหล่


มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

รหัสทัวร์ BBEBT-GAY02_FD

ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

เดินทาง    พ.ย. 62 -ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

***Hilight***

เยี่ยมชม พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์ หมู่บ้านนางสุชาดา
เมืองพาราณสี ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี
เมืองลุมพินี (เนปาล) ชมวิหารมายาเทวี เสาอโศก
เมืองกุสินารา ชมมหาปรินิพพานวิหาร มกุฏพันธนเจดีย์
เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน เสาอโศก
ชมมหาลัยนาลันทา วัดเวฬุวันมหาวิหาร เขาคิชฌกูฏ
พิเศษ!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผ้า+อาสนะ+ร่ม+พัด+หนังสือสวดมนต์)


Leh Paradise

รหัสทัวร์ BSELP

ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน

เดินทาง พ.ค. 62 / ก.ค. 62 / ต.ค.62

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

***Hilight***

รวมวีซ่า ประกันการเดินทางแบบมีค่ารักษาและเรียกฮ.ได้
ไกด์/หัวหน้าทัวร์ชำนาญเส้นทางและการดูแลลูกค้า ในที่สูงเกิน 3000 เมตร
รวมที่พัก 4 ดาว
สายการบินแอร์อินเดีย+บินภายใน 2 ขา
เลห์ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเล่ย์
นั่งอูฐทะเลทรายฮุนดรา วัดทิกเซ ข้าม Kadung La pass