BSELP

Leh Paradise
รหัสทัวร์ BSELP

ราคาเริ่มต้น 45,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง ( เช็ค UP DATE อีกที ณ วันจองนะคะ)

พฤษภาคม 2562
18-24 พ.ค.62      ราคา 45,900 บาท จำนวนผู้เดินทาง 12 ท่าน

กรกฎาคม 2562
13-19 ก.ค.62      ราคา 45,900 บาทจำนวนผู้เดินทาง 12 ท่าน

ตุลาคม 2562
12-18 ต.ค.62      ราคา 44,900 บาท จำนวนผู้เดินทาง 12 ท่าน

อัตรานี้รวม:
ที่พักห้องละ 2-3 ท่าน
อาหารตามมื้อที่ระบุ
น้ำเปล่าวันละ 2 ลิตร
วีซ่าประเทศอินเดีย แบบ E-visa
ประกันภัย วงเงิน 1 ล้านบาท (มีประกันสุขภาพ)แบบกลุ่ม
ออกซิเจนถังสำหรับช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน (ไม่มีออกซิเจนกระป๋อง)ติดรถ
ค่าขี่อูฐ Hunder
ค่ารถเดินทาง Innovaในเลห์ลาดัก
ค่ารถเดินทาง tempo ในอินเดีย
ตั๋วเครืองบินไปกลับกรุงเทพ-เดลี-เลห์ลาดัก ชั้นประหยัด

อัตรานี้ไม่รวม:
ทิปไกด์ คนขับรถ เด็กยกกระเป๋า ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,


ดาวน์โหลดโปรแกรม