Mardi Himal

Mardi Himal

 

รายละเอียดการเดินทาง   9 วัน 8 คืน

วันที่ 1 (Meal : D) รับท่านยังสนามบิน พาท่านเข้าสู่ที่พัก และช้อปปิ้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำรับเทรคในย่านทาเมลพาท่านรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 (Meal : B/L/D) หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปสนามบินเพื่อ ไปยังโพคขรา หลังจากนั้น เดินทางไป Kande โดยรถส่วนตัว แล้วเทรคสู่ Pothana (1990 m)

วันที่ 3 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ Low Camp (2900 m)

วันที่ 4 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ High Camp (3150 m)

วันที่ 5 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ Mardi Base Camp(4500 m) แล้วกลับมาพักที่ High Camp หรือลงมาที่ Low Camp

วันที่ 6 (Meal : B/L/D) เทรกกิ้งสู่ Sidhing (1750 m)

วันที่ 7 (Meal : B/L ) นำท่านไปสู่โพคขราโดยรถจิ้บ พาท่านเข้าที่พัก อิสระพักผ่อน

วันที่ 8 (Meal : B/D) หลังรับประทานอาหารเช้า ส่งท่านไปยังท่ารถแล้วกลับมาที่กัฐมันฑุ ถึงกัฐมันฑุพักผ่อนอิสระ เย็นเลี้ยงส่งที่และฉลองความสำเร็จในการเทรค

วันที่ 9 (Meal : B)รับประทานอาหารเช้า พาท่านส่งยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

 

    ราคาต่อท่าน 20,990 บาท  ( ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ - กาฐมาณฑุ )

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง

พักเดี่ยว

12 -20 ตุลาคม 2562

20,900 บาท

3,200 บาท

15-23 ตุลาคม 2562

20,900 บาท

3,200 บาท

2-10 ธันวาคม 2562

20,900 บาท

3,200 บาท

24 ธ.ค. 2562- 1 ม.ค. 2563

21,900 บาท

3,200 บาท

 

ค่าบริการนี้รวม

-ที่พัก ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน Hotel Moonlight หรือเทียบเท่า

- รถส่วนตัวรับส่งสนามบิน

- ที่พักบนเขาตามที่กำหนดในโปรแกรม,

- อาหารตามมื้อที่ระบุ

- รถจิ๊บ Pokhara – Kande & Sidhing - Pokhara,

- อาหารตามที่กำหนดในโปรแกรม (B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)

- เครื่องบินภายในประเทศ กัฐมันฑุ – โพครา

- รถ Tourist Bus Pokhara – Kathmandu

- เทรคกิ้งไกด์พูดภาษาอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ และ ลูกหาบ,

- ใบอนุญาตการเทรก (ACAP permit, TIMS card),

-กระเป๋า Duffer, ถุงนอน (คืนเมื่อเทรคเสร็จ)

          

***ค่าบริการนี้ไม่รวม*** ​​​

-ค่าวีซ่าเนปาล, ค่าประกันเดินทาง, ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ - กาฐมาณฑุ, น้ำและเครื่องดื่ม, ค่าชาร์จแบตเตอร์รี่ และน้ำร้อนที่อาบบนเขา, ค่าโรงแรม ในเมืองกาฐมัณฑุ และโพครา ในกรณีที่กลับมาจากเทรคเร็ว หรือช้า กว่าโปรแกรมที่กำหนด, ทิป สำหรับไกด์ ลูกหาบ, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายอันเกิดจาก เครื่องบินดีเลย์/ยกเลิก ที่ไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้

ดาวน์โหลดโปรแกรม